top of page

Algemene Voorwaarden Training Zelfzorg

Laatste wijziging: 14 mei 2024 

 

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, masterclasses, cursussen, onderwijs en bijscholingen die Training Zelfzorg verzorgt. Alle trainingen, workshops, masterclasses, cursussen, onderwijs en bijscholingen zullen hierna trainingen worden genoemd. 

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Training Zelfzorg. Training Zelfzorg en de klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken. Training Zelfzorg en de klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant of van anderen uitdrukkelijk uit, tenzij anders afgesproken.

 

Offerte

 • Een offerte van Training Zelfzorg is vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 

 • Een offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.

 • Een offerte dient schriftelijk of elektronisch bevestigd te worden.

 • Bij aanvaarding van een offerte, mag Training Zelfzorg de offerte binnen 3 dagen na ontvangst van de offerte intrekken, zonder dat de klant hieraan rechten kan ontlenen.

 • In de offerte wordt gewezen op de algemene voorwaarden van Training Zelfzorg.

 • De offerte en deze algemene voorwaarden vormen samen de overeenkomst tussen Training Zelfzorg en de klant. Bij het akkoord gaan met de offerte wordt automatisch akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. 

Uitvoering van de overeenkomst 

 • Training Zelfzorg voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 

 • Training Zelfzorg mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

 • De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de klant. 

 • De klant moet ervoor zorgen dat Training Zelfzorg op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 • Zorgt de klant er niet voor dat Training Zelfzorg tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

Annuleringsvoorwaarden

In geval een training wordt geannuleerd door de klant, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training worden geen kosten in rekening gebracht.

 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor aanvang van de training wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

 • Bij annulering binnen een week voor aanvang van de training wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

 • Annulering kan schriftelijk (William Barlowlaan 38, 1086ZR Amsterdam) of per mail (info@trainingzelfzorg.nl).

 • In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

 

In geval een individueel gesprek wordt geannuleerd door de klant, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Bij annulering tot een week voor aanvang van het individueel gesprek worden geen kosten in rekening gebracht.

 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een individueel gesprek wordt €60,- in rekening gebracht.

 • Annulering kan schriftelijk (William Barlowlaan 38, 1086ZR Amsterdam) of per mail (info@trainingzelfzorg.nl).

 • In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

 

Betalingsvoorwaarden

 • De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn.

 • De betalingstermijn die Training Zelfzorg hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn is betaald, de klant automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Training Zelfzorg aan de klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 

 • Betaalt de klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Training Zelfzorg de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 • Wanneer de klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Training Zelfzorg. 

 • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 • Wanneer de klant niet op tijd betaalt, mag Training Zelfzorg zijn verplichtingen opschorten totdat de klant heeft betaald. 

 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Training Zelfzorg op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Training Zelfzorg, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

 • Tenzij de klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Training Zelfzorg te verrekenen met een vordering op Training Zelfzorg.

 

Ontbinding

 • De klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Training Zelfzorg toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 

 • Is de nakoming van de verplichtingen door Training Zelfzorg nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Training Zelfzorg in verzuim is. 

 • Training Zelfzorg mag de overeenkomst met de klant ongedaan maken, wanneer de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Training Zelfzorg kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

 

Garantie

 • Wanneer de klant en Training Zelfzorg een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Training Zelfzorg enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 

Vertrouwelijkheid

Alle persoonlijke informatie die door de klant aan Training Zelfzorg wordt verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door Training Zelfzorg behandeld. Training Zelfzorg zal nooit haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van klanten delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de klant. Zie ook de privacyregeling van Training Zelfzorg.

 

Auteursrecht en eigendom

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht van de training en bijbehorende materialen toe aan Sanne Koemans van Training Zelfzorg. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sanne Koemans mogen trainingsmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.

 

Trainingsmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

 

Boetebeding

 • Wanneer de klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Training Zelfzorg voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.

 • Is de klant een consument dan bedraagt de boete: € 1.000.

 • Is de klant geen consument dan bedraagt de boete: € 5.000

 • Daarnaast moet de klant een bedrag van 5% van de boete betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

 • De klant moet de boete betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade. 

 • Training Zelfzorg mag naast de boete ook een schadevergoeding eisen van de klant.

 

Klachten

Alle geschillen worden afgehandeld volgens de klachtenregeling van Training Zelfzorg.

 

Aansprakelijkheid 

 • Training Zelfzorg is alleen aansprakelijk voor schade die de klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 • Training Zelfzorg kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

 • Wanneer Training Zelfzorg aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.   

 • Training Zelfzorg is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

 • Wanneer Training Zelfzorg aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

 • Elk recht van de klant op schadevergoeding van Training Zelfzorg vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

 • De klant vrijwaart Training Zelfzorg tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Training Zelfzorg geleverde producten en/of diensten. 

 

Overmacht

Een tekortkoming van Training Zelfzorg kan door de klant niet aan Training Zelfzorg worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 

 • Onder de overmachtsituatie valt onder meer ook:

  • een noodtoestand zoals een pandemie, oorlog of natuurramp

  • stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen

  • computer­virussen

  • stakingen

  • overheidsmaatregelen

  • vervoersproblemen

  • slechte weersomstandigheden

  • werkonderbrekingen

  • ziekte van trainer

 • Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Training Zelfzorg 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Training Zelfzorg kan nakomen. 

 • Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de klant als Training Zelfzorg de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 

 • Training Zelfzorg hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de klant te betalen, ook niet wanneer Training Zelfzorg hiervan voordeel heeft. 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Wijziging algemene voorwaarden

 • Training Zelfzorg mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 

 • Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Training Zelfzorg altijd doorvoeren. 

 • Ingrijpende wijzigingen zal Training Zelfzorg zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 • Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

 

Overgang van rechten

De klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Training Zelfzorg aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Training Zelfzorg. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 • Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 

 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Training Zelfzorg bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de klant en Training Zelfzorg is Nederlands recht van toepassing. 

 • De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Training Zelfzorg is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de klant en Training Zelfzorg, tenzij de wet iets anders bepaalt.

bottom of page